logotypy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach realizowany w ramach projektu systemowego pn: "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.1.
Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe

Wartość: 127 526,18 zł (30 620 euro)
Termin realizacji: 1.10.2013 – 30.04.2014